Hodnotenie CME

Program lekárov – Kongres SVLS 2019 je zaradený do kalendára kontinuálneho medicínskeho vzdelávania CME. Pasívna účasť lekárov je hodnotená 19 kreditmi CME v zmysle Vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. Certifikát o účasti na kongrese sa zasiela elektronickou formou na emailovú adresu lekára. Potvrdenia nebudú zasielané poštou.

Program sestier – pasívna účasť dňa 17.5.2019 je hodnotená 5 kreditmi CME – SKSaPA. Sestry sa po zaregistrovaní môžu zúčastniť aj odborného programu pre lekárov v dňoch 16.5.2019 a 18.5.2019. Certifikát o účasti na kongrese dostanú sestry po ukončení odborného programu. Certifikáty nebudú zasielané poštou.