Príhovor

KONGRES SVLS 2019 bude skutočným sviatkom všeobecných lekárov

MUDr. Monika Palušková, PhD, MBAVážení kolegovia, milí priatelia,

máme za sebou mimoriadne turbulentný rok. Všeobecní lekári opäť zatriasli spráchniveným skeletom slovenského zdravotníctva. Každé euro, ktoré sme v roku 2018 pre seba vybojovali vo vyššej kapitácii a prevenciách, každá kompetencia, za ktorú dostávame novú platbu, každý cieľ, ktorý sme spolu dosiahli, ukázali, že naša cesta je správna … Po šiestich neľahkých rokoch stojíme pevne na vlastných nohách a ideme dopredu. Organizujeme vlastné špičkové vzdelávanie, pretože je cestou k vyššej cene našej práce. Ako všeobecní lekári konečne sami za seba rokujeme v zdravotných poisťovniach a je to na našich faktúrach poriadne vidieť. Vyjednávame racionálne, odborne, bez emócií. Odvtedy sa skokovito zvýšili naše príjmy aj prestíž. Máme rešpekt. Darí sa nám. Sme spolu. Stretávame sa na Lekárskych izbách SVLS, diskutujeme. Máme tím právnikov, ekonómov a analytikov. Náš sekretariát poskytuje odbornú kolegiálnu pomoc. SVLS/AVLS dáva všeobecným lekárom na jednom mieste kompletný profesionálny servis a pomáha riešiť vedenie ich vlastnej ambulancie. Zastupujeme stovky všeobecných lekárov, čo je pre nás veľký záväzok. Sme súdržní, vzájomne si pomáhame a je nás veľa. A naša sila stále rastie. Som na nás, všeobecných lekárov na Slovensku, a výsledky našej spoločnej práce úprimne hrdá …

Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) a Aliancia všeobecných lekárov Slovenska

Zrušenie povinnosti prehliadať mŕtvych – náš historický úspech

Za posledný rok SVLS/AVLS opäť lídrovala viaceré zásadné zmeny v našom odbore. Absolútne prelomovým historickým míľnikom je zákonné zbavenie všeobecných lekárov povinnosti vykonávať prehliadky mŕtvych. SVLS/AVLS v roku 2016 prisľúbila definitívne vyriešenie tohto problému a slovo dodržala. Tri desaťročia nás vlastný štát vyháňal z ambulancií a dehonestoval našu odbornú prácu. A nikto sa nikdy nepostavil na našu obranu. Až keď sme sa ako všeobecní lekári principiálne a osobnou odvahou aktívne postavili na odpor, zlomili sme dlhoročné jarmo bezprávia. Rozhodli profesionálne právne kroky, nie bezzubé „petície“. Presadili sme zákon, ktorý pozitívne zmenil naše postavenie. Dlho však nezabudneme na pamätnú tlačovú besedu 16.2.2018, keď na naše prekvapenie po boku vtedajšieho ministra zdravotníctva stáli aj niektorí kolegovia, ktorí sa snažili všeobecných lekárov presvedčiť, aby prehliadky mŕtvych naďalej protizákonne vykonávali. Porušením zákona a ohrozením pacienta počas neprítomnosti lekára v ambulancii by ich vedome vmanipulovali do obrovského právneho rizika … Zásadne sme to odmietli. Práve vtedy sa jasne ukázalo, že sa od nás očakávala ako celé roky iba slepá „poslušnosť“. Všeobecní lekári zostali sami … Odmietli sme sa však podrobiť a kolaborovať. A boli sme úspešní. Definitívne sme si vydobyli, že nikdy, naozaj sa už nikdy nebudeme nedôstojne štverať po zaprášených povalách, plahočiť po nociach v snehu alebo brodiť v potoku. SVLS/AVLS sa jasne a razantne postavila za práva nás, všeobecných lekárov. Bez pátosu – je to obrovská historická zmena, ktorou sme si prinavrátili vlastnú bezpečnosť a dôstojnosť … Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli. Neviem, či si dosah toho, čo sme si vybojovali, už plne uvedomujeme. Viem však, že udalosti, ktoré túto pamätnú zmenu zákona sprevádzali, si budeme pripomínať vždy, keď sa od nás bude žiadať servilná „spolupráca“. Hoci sme vtedy zostali sami, zvíťazili sme. Pretože spoločne sme naozaj silní. Nikdy na to nezabudnime a vážme si samých seba.

Vznik Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (AVLS) – rokujeme iba za všeobecných lekárov

Po tejto skúsenosti bolo všetkým jasné, že všeobecní lekári sa môžu spoľahnúť výlučne na seba a musia sa v rokovaniach s inštitúciami osamostatniť. A demaskovalo sa, prečo sa mnohé zmeny celé roky „nedali urobiť“, prečo sme sa roky nevedeli domôcť adekvátneho zvýšenia kapitácie aj platieb za kompetencie – pri rokovaniach v zdravotných poisťovniach nám donedávna boli predhadzované iba omrvinky, ktoré zostali po hodovaní iných … Všeobecní lekári opakovane žiadali Výbor SVLS, aby ich SVLS po úspechu so zrušením povinnosti prehliadať mŕtvych oficiálne zastupovala aj na rokovaniach v zdravotných poisťovniach. A nielen to – žiadali, aby mali všetko na jednom mieste vrátane vzdelávania, právneho a finančného zázemia, rokovania so zdravotnými poisťovňami aj konzultáciami na Lekárskych izbách SVLS/AVLS. Aby sa už nikdy nezopakovali udalosti zo 16.2.2018 a aby sme zjednotili náš odbor aj naše aktivity. SVLS začala konať.
Od roku 2012 som vykonávala funkciu hlavnej odborníčky MZ SR pre všeobecné lekárstvo. Urobili sme odvtedy spoločne obrovský kus práce. Na základe dosiahnutých výsledkov ma v januári 2018 vtedajší minister zdravotníctva opäť vymenoval do tejto funkcie. Po bezprecedentnej výzve MZ SR na porušovanie zákona pri prehliadkach mŕtvych aj pre cielenú deštrukciu fungujúceho rezidentského programu vedením MZ SR som sa napriek novému vymenovaniu rozhodla 1.3.2018 z tejto funkcie odstúpiť. S kýmkoľvek, kto nedodržiava zákon, poškodzuje záujmy všeobecných lekárov a akýmkoľvek spôsobom ich ohrozuje v práci, nie je možné spolupracovať. Ďakujem Výboru SVLS a mnohým, mnohým kolegom za podporu. Svoje rozhodnutie považujem eticky, odborne aj ľudsky za absolútne správny krok. Naše sily sme následne spoločne naplno nasmerovali tam, kde to má význam. Naším cieľom bolo vytvoriť jednotnú, silnú a rešpektovanú organizáciu združujúcu výlučne všeobecných lekárov – aby sme mali všetko na jednom mieste vrátane rokovania v zdravotných poisťovniach tak, ako sme to vždy chceli … A stalo sa.

Tak vznikla AVLS. Nie je to „ďalšia“ organizácia – je exekutívnym orgánom a súčasťou SVLS. Preto skratka SVLS/AVLS. A je absolútne jedinečná v troch aspektoch: 1) AVLS v zdravotných poisťovniach zastupuje výlučne všeobecných lekárov, 2) člen SVLS uhradí iba jeden členský príspevok (30 EUR) a v prípade vstupu do AVLS už žiadny ďalší príspevok neplatí a 3) každý člen AVLS si zmluvy podpisuje sám. AVLS za neho vyrokuje najlepšie možné podmienky, následne vzorovú zmluvu uverejní na svojom webe a odporučí členom jej podpísanie. Naši právnici a ekonómovia v priebehu rokovaní kontrolujú zmluvné podmienky, my zas vieme, čo potrebujeme presadiť odborne. Skvelá symbióza. Člen AVLS si svoju zmluvu v pokoji prečíta, porovná ju bez stresu so vzorom na webe, podpíše a zašle ju zdravotnej poisťovni. Na webe AVLS vždy uverejňujeme aj podrobný komentár k vyrokovaným zmluvám – riadok po riadku si ich vysvetlíme, aby bol ich obsah jasný každému všeobecnému lekárovi. Nikdy sa tak nestane, že ktosi, koho ani nepoznáme, by za nás záväzne podpísal zmluvu, s ktorou nesúhlasíme či ktorú by sme prvýkrát v živote videli až po vytiahnutí z obálky … Ani faktúry svojej ambulancie nedovolíme podpisovať cudzím, tak prečo by sme to robili so zmluvami, od ktorých závisí naša existencia?
AVLS vyrokovala najvyššie navýšenie kapitačných platieb aj úhrad za výkony od začiatku prevádzky ambulancií svojich členov. Sme radi, že „tlačíme“ dopredu celý segment, že určujeme odborné a finančné smerovanie všeobecného lekárstva na nasledujúce roky. Všetkým kolegom ďakujeme za dôveru. Robíme to pre seba a je to vidieť tak ako nikdy predtým.

eZdravie, ambulantná pohotovostná služba a iné aktivity SVLS/AVLS

Všeobecní lekári potrebujú elektronizáciu viac ako ktorýkoľvek iný odbor – avšak efektívnu, rýchlu, priateľskú a bez „výpalného“. Našou úlohou bude do elektronizácie našich ambulancií vrátiť zdravý rozum a urobiť z nej osožného pomocníka, nie nočnú moru pre našich počítačovo menej zdatných kolegov. Ponúkli sme im pomoc a sme radi, že ju mnohí prijali.
Po dvoch rokoch tvrdej práce sme do legislatívy spolu so zdravotnými poisťovňami právne presadili repetitívny recept. eReceptu, ktorý konečne začína fungovať, pribudol ďalší nástroj na uľahčenie práce všetkých všeobecných lekárov na Slovensku. Má potenciál postupne znížiť zbytočnú „točivosť“ u špecialistov a pomôcť našim chronickým pacientom. Pri presadzovaní tejto zmeny SVLS/AVLS narazila na nemalý politický odpor, úspešne sme ho však zvládli.
S komplikáciami sme sa stretli aj pri presadzovaní zrušenia preskripčných obmedzení antihypertenzív. Trvalo dlhé 3 roky, pokiaľ sa nám zmenu podarilo pretlačiť cez silný lobistický protitlak. Rok 2019 bol však zlomový a priniesol nám úspech.
Keď sme 11.10.2012 verejne prisľúbili, že využijeme všetky právne prostriedky na skrátenie LSPP do 22.00 hodiny, nikto nám neveril. Vedeli sme, ako to právne dosiahnuť. Od 1.7.2018 je však už v praxi zákonné skrátenie ambulantnej pohotovostnej služby (APS) do 22.00 hodiny. Spomeňme si, ako sa s požiadavkou všeobecných lekárov na legitímne právo na oddych vysporiadali naši predchodcovia – neurobili pre nás za celé roky vôbec nič … Zničili sme si zdravie, pracovali sme za „drobné“ a niektorí dokonca zadarmo … Za 6 rokov tvrdej práce sme to radikálne zmenili. O 22.00 hod. odchádzame každý deň zo služieb, aby sme ráno mohli začať normálne pracovať v ambulancii. Znova sa potvrdzuje, že keď máme jasný cieľ, využijeme právne prostriedky a máme vašu silnú podporu, dokážeme spolu ako všeobecní lekári dosiahnuť všetko.

SVLS/AVLS sa trvale aktívne podieľa na pripomienkovaní zákonov a vyhlášok súvisiacich s našou prácou. S úctou rešpektujeme nezávislosť a slobodu všeobecných lekárov. Požiadavky SVLS/AVLS sú vždy podporené odbornosťou, tisíckami hodín práce na právnych a ekonomických analýzach, príprave materiálov, prejazdenými kilometrami aj množstvom osobných stretnutí. Pravidelne absolvujeme za všeobecných lekárov neľahké rokovania s vedením zdravotných poisťovní, predstaviteľmi MZ SR, ÚDZS, NCZI či poslancami NR SR.

Prevádzkujeme vysoko navštevované vlastné weby www.svls.skwww.avls.sk . Máme svoj facebook. Každý deň na nich nájdete čerstvé správy aj dôležité informácie do vašej každodennej práce. Staráme sa o rezidentov. Diskutujeme a stretávame sa v regiónoch na obľúbených Lekárskych izbách SVLS/AVLS.

Sme mimoriadne hrdí na naše jedinečné a originálne vzdelávanie. Nesmierne populárne Akadémie medicínskeho vzdelávania sú pojmom aj v rámci strednej Európy. Teší nás, že ich máte radi. Skvelým oživením je od roku 2019 ďalší nový formát vzdelávania v eduCampoch. Máme vynikajúcich vykaučovaných lektorov – našich kolegov. Každému frekventantovi Akadémie a eduCampu sa venujeme individuálne. Minulý rok sme uskutočnili odborné semináre na celom Slovensku v regiónoch s vysvetlením nových zmluvných podmienok v našich ambulanciách. Prinášame nové informácie, zručnosti aj súdržnosť – všeobecné lekárstvo sebe …

A našim skutočným sviatkom je najprestížnejšie a najväčšie odborné a spoločenské podujatie pre všeobecných lekárov na Slovensku – Kongres SVLS 2019 v Šamoríne – Čilistove.
Je skvelé, aké obrovské množstvo aktivít dokážu všeobecní lekári počas jedného roka vlastnými nápadmi a silami urobiť …

Kongres SVLS 2019 – originálny program a novinky

Kongresy SVLS v Šamoríne – Čilistove sú odborne najvyššie cenenými medicínskymi podujatiami na Slovensku. Nielen v očiach všeobecných lekárov … V posledných rokoch nás poctili svojou návštevou významní hostia z domova aj zo zahraničia. Je to prejav vysokej prestíže a rešpektu voči SVLS a všeobecným lekárom. Minulý rok sa Kongresu SVLS 2018 zúčastnilo vyše tisíc lekárov, sestier, hostí, partnerov a vystavovateľov.

Kongres SVLS 2019 venuje pozornosť aktuálnej hlavnej téme Klinické algoritmy a skórovanie pre všeobecného lekára. Počas neho si pripomenieme aj 19. máj – Svetový deň všeobecného lekára. Súčasťou programu budú okrem prednášok aj moderované diskusné fóra, workshopy, inovatívne postery či sekcia sestier. Tradične to budú aj právo a legislatíva, Dynamický Vyšehrad krajín V4, revízne lekárstvo, pracovná zdravotná služba, kazuistiky z našich ambulancií a mnohé ďalšie zaujímavé témy … Samozrejme, medzi prednášajúcimi a lektormi budú výrazne dominovať samotní všeobecní lekári. Spomeniem aj viaceré originálne aktivity, ktoré je možné zažiť iba na Kongrese SVLS 2019 – In medias res so zdravotnými poisťovňami, Medical Tribune, Future Generation GPs/Time For Residents, „Takto to robím ja“, Orbis Pictus. Jednému zo všeobecných lekárov bude slávnostne udelený čestný titul Laureát ceny SVLS za výnimočný prínos, podporu a rozvoj všeobecného lekárstva na Slovensku Laurea coronati SVLS 2019.

Bohatý program nám vyplní 4 dni. Už v stredu popoludní budeme diskutovať na Lekárskej izbe SVLS/AVLS. Podelíme sa o skúsenosti z ambulancií a navzájom si poradíme.

Máme pripravené aj sprievodné podujatia. Vo štvrtok sa stíšime na komornom večeri pri svetle sviečok. Počas druhého kongresového večera sa uskutoční nádherný galavečer a slávnostné odovzdanie ocenení Kongresu SVLS 2019 za najlepšiu prednášku, poster a umelecké dielo vytvorené všeobecnými lekármi v Orbis pictus. A naši hostia budú pre vás určite veľmi príjemným prekvapením…Všetky informácie nájdete na www.svls.sk.

Dovoľte mi srdečne pozvať vás, všetkých všeobecných lekárov na Slovensku, aby sme si spoločne užili špičkový odborný program, krásne sprievodné podujatia a veľa priateľských stretnutí.

Tešíme sa na vás.

 

MUDr. Monika Palušková, PhD., MBA
Prezidentka Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)
Aliancia všeobecných lekárov Slovenka (AVLS)